هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی )

نویسندگان: علی اکبر دادور , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین بار مجاز وارده بر میوه نارنج و دیگر محصولات کشاورزی در مدت حمل و نقل ، انبار و برداشت مکانیکی، شناخت خواص مکانیکی این محصولات در حالتهای تنشهای ساده لازم است. در این تحقیق دو سری آزمایش برای تعیین و مقایسه خواص مکانیکی سه اندازه نارنج تولید منطقه شمال کشور در بارگذاری شبه استاتیکی انجام شد. بدین منظور از آزمایش فاکتوریل 3*2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار و متغیرهای وابسته شامل نیروی شکست، تغییر شکل شکست، نیروی نفوذ و تغییرشکل نفوذ استفاده شد. میانگین خواص مکانیکی نارنج های کوچک، متوسط و بزرگ در بارگذاری شبه استاتیکی برابر بودند با نیروی شکست 53/55، 51/64 و 92/64 نیوتن، تغییرشکل شکست،30/24، 80/28 و 96/28 میلیمتر، نیروی نفوذ 35/33، 11/37 و 86/43 نیوتن و تغییر شکل نفوذ 11/74، 12/61 و 12/26 میلیمتر. تاثیر فاکتور اندازه بر نیرو و تغییرشکل شکست معنی دار شد، بطوریکه با افزایش اندازه ، نیرو و تغییرشکل شکست میوه نارنج افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, بارگذاری شبه استاتیکی, تغییرشکل نفوذ, خواص مکانیکی, نارنج و نیروی شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039951,
author = {دادور, علی اکبر and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارگذاری شبه استاتیکی، تغییرشکل نفوذ، خواص مکانیکی، نارنج و نیروی شکست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی
%A دادور, علی اکبر
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]