اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های ساخت , 2013-10-30

عنوان : ( مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , شهاب ضیائی , شهاب وفادار مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چندی نیست که از مطرح شدن مهندسی ارزش به عنوان یک ابزار توا نمند در رویارویی با چال ش ها، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت و کارکرد محصولات رست ههای گوناگون صنعت از جمله صنعت ساخت و ساز م ی گذرد اما در همین زمان کوتاه، صرفه جوی یهای کلانی را برای کشورهای بهر هگیرنده از این دانش دربر داشته و موجب جلوگیری از تحمیل مبالغ هنگفتی از هزین ههای اضافی به پروژ ههای آ نها شده است . از ای ن رو در این مقاله بحث فشرد ه ای پیرامون مهندسی ارزش و اهمیت آن در مدیریت پروژه مطرح م یگردد و ضمن ایجاد نگرشی نو به جایگاه آن در پروژه های فنی و عمرانی با رویکردی نوآورانه، پیشنهاداتی را جهت بکارگیری مهندسی ارزش برای این پروژ هها ارائه می دهد که منجر به تسریع در روند اجرا و کاهش هزینه های آ ن می شود. در این راستا مقاله پی شرو پروژه ساخت یک مجتمع مسکونی 628 واحدی را مورد مطالعه موردی قرار داده است و نشان م یدهد که بکارگیری ه م زمان دو روش به جای بتن معمولی و استفاده از بتن کفی به جای پوکه در ک ف سازی طبقات (SCC) بهره گیری از بتن خودتراکم می تواند زمان اجرای این پروژه را به میزان 26 % (معادل 11 ماه) و هزین ههای آن را نزدیک به 27 % (معادل 75،270 میلیون ریال) کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, ارزش, هزینه, کیفیت, کارکرد, عملکرد, مطالعه موردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039953,
author = {شریعتمدار, هاشم and ضیائی, شهاب and شهاب وفادار مقدم},
title = {مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های ساخت},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزش، هزینه، کیفیت، کارکرد، عملکرد، مطالعه موردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی
%A شریعتمدار, هاشم
%A ضیائی, شهاب
%A شهاب وفادار مقدم
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژ های ساخت
%D 2013

[Download]