راهبرد, دوره (22), شماره (68), سال (2013-10) , صفحات (127-158)

عنوان : ( ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , منیر یاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورها را ژنوم های ژئوپلیتیک راهبری می کنند. ژنوم ژئوپلیتیک اگر بین اهداف بازیگر سیاسی با مزیت های جغرافیایی کشورهای دیگر وابستگی ایجاد نماید، فراهم کننده همکاری بین المللی و منطقه ای است. منطقه خلیج فارس به عنوان یک واحد، همچون موجود زنده ای است که دارای بافت، سلول، هسته و نقشه ژنگان است. به عنوان مثال جزایر خلیج فارس یک بافت، هرکدام از جزایر یک سلول، وضعیت استقرار گروه های نظامی و شهروندان در جزایر، هسته، و آن اعتباری که استراتژیک بودن یا ژئوپلیتیک بودن یک جزیره را در ذهن سیاستمداران تداعی می نماید، ژنوم ژئوپلیتیک است. هدف نگارندگان، پاسخ این پرسش است که چه راهبردی، توانایی فعال سازی ژنوم های ژئوپلیتیک همگراساز در خلیج فارس را داراست؟ به نظر می رسد راهبردی مبتنی بر شناخت واقعیت های جغرافیایی و انسانی و مطالعه نقشه ژنگان ژئوپلیتیک موثر بر سیاست خارجی کشورهای منطقه، توانایی و پتانسیل این فعال سازی را داشته باشد.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, خلیج فارس, سوآت, همگرایی درون منطقه ای, واگرایی درون منطقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039957,
author = {خلیلی, محسن and حیدری, جهانگیر and منیر یاری},
title = {ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT},
journal = {راهبرد},
year = {2013},
volume = {22},
number = {68},
month = {October},
issn = {1028-3102},
pages = {127--158},
numpages = {31},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، خلیج فارس، سوآت، همگرایی درون منطقه ای، واگرایی درون منطقه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT
%A خلیلی, محسن
%A حیدری, جهانگیر
%A منیر یاری
%J راهبرد
%@ 1028-3102
%D 2013

[Download]