راهبرد اجتماعی فرهنگی, دوره (1), شماره (3), سال (2013-7) , صفحات (121-150)

عنوان : ( بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی )

نویسندگان: محسن خلیلی , معصومه زارعی هدک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان‌های منطقه‌ای است که با هدف اعتمادسازی بین کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی و به‌منظور مقابله با هژمونی آمریکا، با عضویت چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی(به‌استثنای ترکمنستان) و عضویت ناظر ایران، هند، پاکستان و مغولستان تشکیل شد. سازمان همکاری شانگهای بخشی از فرآیند همگرایی در آسیا است؛ ولی، به‌نظر می‌رسد در فضایی متفاوت از منطقه‌گرایی در آسیا شکل گرفت. منطقه‌گرایی در آسیا در قالب سه نسلِ هژمونیک، مستقل و نوین، قابل توضیح است. نگارندگان کوشش می‌کنند سازمان همکاری شانگهای را از منظر نسل سوم، بازتفسیر نمایند.

کلمات کلیدی

, سازمان همکاری شانگهای, منطقه‌گرایی, همگرایی, نسل سوم منطقه‌گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039961,
author = {خلیلی, محسن and زارعی هدک, معصومه},
title = {بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی},
journal = {راهبرد اجتماعی فرهنگی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {2251-7081},
pages = {121--150},
numpages = {29},
keywords = {سازمان همکاری شانگهای، منطقه‌گرایی، همگرایی، نسل سوم منطقه‌گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی
%A خلیلی, محسن
%A زارعی هدک, معصومه
%J راهبرد اجتماعی فرهنگی
%@ 2251-7081
%D 2013

[Download]