ادبیات تطبیقی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-3) , صفحات (225-237)

عنوان : ( بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنه )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام , مینا بهنام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار ابتدا تعریفی از فابل و الگوری داده شده است و این که اساساً این گونه داستان ها در چه شرایطی ایجاد می شوند. سپس، به معرفی هر یک از دو داستان به لحاظ درون مایه و نیزانگیزه نوشته شدن قلعه حیوانات و انگیزه آوردن کلیله و دمنه به ایران پرداخته شده است؛ ضمن بیان این نکته که قلعه حیوانات تصویر یک جامعه کمونیستی است و هر کدام از حیوانات به لحاظ شخصیتی، نماینده تیپی خاص از انسان هایی است که در بطن جامعه حضور دارند و نیز« باب شیر و گاو» کلیله و دمنه که به نوعی نشان دهنده شخصیت های موجود در دربار ساسانیان می باشد و روابط سوء و ناسازی های میان این اشخاص را به تصویر می کشد. پس از آن به معرفی هر یک از شخصیت های دو داستان و بیان ویژگی ها و خصایلی که از خلال گفتگوهایشان به دست آمده، پرداخته ایم؛ با این هدف که بتوانیم با تحلیل این خصوصیات، همتایی را در زمان مورد ارزیابی هر یک از دو داستان برای این حیوانات در نظر بگیریم. درپایان با نگاهی تطبیقی، ویژگی های مشترک و متفاوت شخصیت های دو داستان مورد ارزیابی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, بررسی شخصیت, حیوانات, فابل, شباهت, تفاوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039962,
author = {قوام, ابوالقاسم and بهنام, مینا},
title = {بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنه},
journal = {ادبیات تطبیقی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {2008-6512},
pages = {225--237},
numpages = {12},
keywords = {بررسی شخصیت، حیوانات، فابل، شباهت، تفاوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنه
%A قوام, ابوالقاسم
%A بهنام, مینا
%J ادبیات تطبیقی
%@ 2008-6512
%D 2012

[Download]