مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (65), سال (2013-9) , صفحات (11-24)

عنوان : ( بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا )

نویسندگان: علی حیدری , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله هدف بررسی اثر همزمان و متقابل اتلافات عددی و تسخیر گردابه در نواحی نزدیک و دور از سطح جسم در حالت دائم و غیر دائم می باشد. از یک طرف در روشهای مختلف عددی به دلیل خطاهای عددی ناشی از نحوه ی بسط معادلات و نیز قطع کردن آنها، وجود عبارت های اتلافی مصنوعی یا خاصیت پخشی معادلات تفاضلی گریز ناپذیر است. از طرف دیگر تسخیر گردابه یک جمله چشمه به معادلات اویلر به عنوان یک نیروی جسمی وارد کرده که این نیز مقداری لزجت مصنوعی به معادلات اضافه و یا از آن کم می کند. اما تاثیر آنها بر لزجت عددی متفاوت است و لذا بررسی عمیق اثر آنها بر یکدیگر و نهایتا بر دقت نتایج و نیز سرعت و همگرایی حل لازم بنطر می رسد. این روشها برای جریان تراکم پذیر، دوبعدی دائم و غیر دائم حول ایرفویل ثابت و پیچشیNACA0012 در زوایای حمله مختلف پیاده شده است. اثر این عوامل بر نتایج حاصله هم در نواحی بدون جدایش و هم در نواحی جدا شده ی وسیع از سطح مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف کلی این است که آیا می توان تنها با حل معادلات اویلر و کاربرد تسخیر گردابه و اتلافات عددی مناسب برای شبکه نسبتاً درشت، نتایج قابل قبولی در مقایسه با استفاده از معادلات ناویراستوکس و مدلهای آشفتگی برای شبکه بسیار ریز به دست آورد. نتایج نشان می دهد که تحت شرایطی با کمی سعی و خطا می توان با حل معادله اویلر و اعمال تسخیر گردابه در زمان بسیار کم نتایج اولیه ی قابل قبولی گرفت.

کلمات کلیدی

, تسخیر گردابه, اتلافات عددی, لزجت مصنوعی , جدایش لایه مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039965,
author = {حیدری, علی and پسندیده فرد, محمود and مجید ملک جعفریان},
title = {بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {43},
number = {65},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {تسخیر گردابه، اتلافات عددی، لزجت مصنوعی ، جدایش لایه مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا
%A حیدری, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%A مجید ملک جعفریان
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2013

[Download]