پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (81-98)

عنوان : ( تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)) )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورمی‌کمپوست به‌سبب ویژگی‌های ساختاری و دارابودن مواد مغذّی فراوان (عناصر ماکرو و میکرو)، تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و وجود میکرواُرگانیسم‌های مفید می‌تواند خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک را بهبود ببخشد و تأثیر مطلوبی بر رشد و نموّ گیاهان داشته باشد. به‌منظور بررسی برهم‌کُنش نسبت‌های مختلف ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج نسبت حجمی ورمی‌کمپوست و ماسه (100:0؛ 90:10؛ 75:25؛ 50:50 و 25:75) و چهار سطح شوری (صفر یا شاهد،30، 60، 90 و120میلی‌مول بر لیتر کلریدسدیم) بودند. بذرهای لوبیا در گلدان‌های پلاستیکی کاشته و نمونه‌برداری از گیاهچه‌ها 28روز پس از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد ورمی‌کمپوست تأثیر معنی‌داری بر نسبت سطح برگ به سطح ریشه، نسبت وزن‌خشک ریشه به وزن‌خشک بخش هوایی، شاخص پایداری غشاء، محتوای آب نسبی، میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم بافت برگ و ریشه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش داشت (P≤ 0.01). در این آزمایش، ورمی‌کمپوست در شرایط تنش شوری به‌دلیل ویژگی‌های ساختاری و مواد موجود در آن باعث افزایش جذب پتاسیم و کلسیم شده و جذب سدیم را کاهش داد. بنابراین به نظر می‌رسد ورمی‌کمپوست بتواند اثرات نامطلوب شوری را بر گیاهچه‌های لوبیا محدود نماید.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, عناصر غذایی, لوبیا, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039966,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and گنجعلی, علی and ابریشم چی, پروانه and پارسا, مهدی},
title = {تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.))},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {81--98},
numpages = {17},
keywords = {تنش شوری، عناصر غذایی، لوبیا، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.))
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A گنجعلی, علی
%A ابریشم چی, پروانه
%A پارسا, مهدی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2013

[Download]