مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (19-41)

عنوان : ( نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380 )

نویسندگان: علی خزاعی فرید , نسرین اشرفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از نظریه نظامهای چندکانه جایکاه ادبیات ترجمه شده و تالیفی از حیث گمی مورد بررسی واقع شده است.

کلمات کلیدی

, نظامهای چندکانه, جایکاه مرکزی, جایکاه حاشیه ای؛ بحران مداوم؛ ادبیات ترجمه شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039991,
author = {خزاعی فرید, علی and اشرفی, نسرین},
title = {نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-2878},
pages = {19--41},
numpages = {22},
keywords = {نظامهای چندکانه، جایکاه مرکزی، جایکاه حاشیه ای؛ بحران مداوم؛ ادبیات ترجمه شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380
%A خزاعی فرید, علی
%A اشرفی, نسرین
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2012

[Download]