ادبیات و هنر دینی, دوره (1), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (63-91)

عنوان : ( اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها )

نویسندگان: عبداله رادمرد , علیجان میرزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسلّم است که شاعران و سخن سرایان فارسی چون دیگر مسلمانان از آیات الهی و سخنان پیامبر(ص) و پیشوایان خویش متأثّر شده آنها را موجب ارتقای کلام خود و چه بسا معیاری برای فصاحت سخن خود دانسته‌اند، استناد به سخن خدا و پیامبر و پیشوایان دینی از یک سو اقناع حال مخاطب را در پی داشته از سوی دیگر باعث استواری و بلندی پایگاه شاعر بوده است. میزان استفاده و نوع بهره برداری از کلام خدا و.... هم یکسان نیست و عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بعضاً شرایط فردی شاعران، میزان بهره مندی و نوع استفاده را به گونه ای رقم زده که بعضی چون مولوی قرآن معنوی بسرایند و بعضی چون انوری، مسعود سعد، خاقانی کمتر و بعضی از معاصرین چون نیما و پیروان او خیلی کمتر از مضامین دینی استفاده کنند نوع بهره برداری هم متفاوت بوده این تنوع و تفاوت در قالب های ادبی هم به چشم می خورد. شاعران حبسیه سرا به دلیل گرفتاری، ناامیدی و یأس حاکم بر فضای زندان، تنهایی و دوری از وابستگی‌های زندگی عادی انگیزه بیشتری برای تمسّک جستن به سخنان خدا و پیشوایان دین خدا داشته‌اند. کلام الهی فصل الخطاب همه ادعاها بوده شاعر زندانی توانسته است با بهره گیری از آن به کلام خود قداست و نفوذ آن را بر مخاطب فزونی بخشیده زمینه نجات خود را از حبس فراهم نماید گاه نیز با استناد به کلام خدا و بزرگان دین مرام و عقیده دینی خود را موجه جلوه داده به تبلیغ آن پرداخته‌اند. گروهی دیگر هم به کلام خدا و بزرگان دین تمسک جسته تا به پیشبرد مشی و مرام اجتماعی خود بپردازند. عده‌ای از حبسیه سراها هم ممضامین دینی را زمینه‌ای برای بیان عواطف انسانی و اخلاقی ساخته به توصیه‌های تعلیمی و اخلاقی پرداخته‌اند.

کلمات کلیدی

, زندان نامه, قرآن, فرهنگ دینی, عاطفۀ اجتماعی, عاطفۀ اخلاقی و عقیدتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040011,
author = {رادمرد, عبداله and میرزایی, علیجان},
title = {اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها},
journal = {ادبیات و هنر دینی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {3425-6789},
pages = {63--91},
numpages = {28},
keywords = {زندان نامه، قرآن، فرهنگ دینی، عاطفۀ اجتماعی، عاطفۀ اخلاقی و عقیدتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها
%A رادمرد, عبداله
%A میرزایی, علیجان
%J ادبیات و هنر دینی
%@ 3425-6789
%D 2013

[Download]