تاریخ و فرهنگ, دوره (1), شماره (89), سال (2013-2) , صفحات (9-28)

عنوان : ( تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی )

نویسندگان: محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازشناسی مفهوم رفض و اراده تعریف دقیق ازآن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان اهل سنت آثار و احکتم خطیری چون کفر را بر رافضی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی آرای گوناگون در باب مفهوم رفض و مهم ترین ادله فقیهان اهل سنت در تکفیر رافضی را مورد نقد و تحلیل قرار داده است و به این نتیجه رسیده که رفض صرفاً یک نام گذاری تاریخی بر گروهی از مسلمانان است که در مسئله جانشینی پیامبر موضع معارض در برابر آنچه واقع شد گرفتند. کفر رافضی نیز فاقد پایه و اساس بوده وریشع در دشمنی های مذهبی دارد.

کلمات کلیدی

, رفض, رافضی, تشیع, سب صابه, انکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040014,
author = {محمود توکلیان اکبری and فخلعی, محمدتقی and صابری, حسین},
title = {تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2013},
volume = {1},
number = {89},
month = {February},
issn = {2258-706x},
pages = {9--28},
numpages = {19},
keywords = {رفض، رافضی، تشیع، سب صابه، انکار خلفا،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی
%A محمود توکلیان اکبری
%A فخلعی, محمدتقی
%A صابری, حسین
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2013

[Download]