آب و محیط زیست, دوره (1379), شماره (40), سال (2000-7) , صفحات (15-20)

عنوان : ( تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال )

نویسندگان: سید محسن کرابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش در راستای بررسی تصفیه پذیری پساب کارخانه فیبر ایران به روش راکتور لجن فعال به حوض های متصل PASR (Package Activated Sludge Reactor) انجام شده است. سیستم PASR که یک روش تصفیه هوازی از نوع لجن فعال است از دو بخش هوادهی و ته نشینی به صورت بهم چسبیده تشکیل شده است. جریان در این راکتور پیوسته بوده و شیب تعبیه شده در کف قسمت ته نشینی، سبب برگشت لجن به صورت ثقلی به حوض هوادهی می شود. عدم نیاز به پمپاژ لجن برگشتی یکی از مهمترین ویژگیهای این سامانه است که آن را از سایر روش های متداول لجن فعال متمایز می سازد. در این تحقیق راکتور زیستی در شرایط مختلفی از عوامل تاثیر گذار از جمله COD ورودی نسبت غذا به میکروارگانیزم، زمان ماند هوادهی، زمان ماند سلولی و بار آلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در مدت مطالعه نشان داد که این سیستم قبلیت حذف 77 درصد از COD پساب را در شرایط COD ورودی معادل با mg/l 1600 داراست. COD ورودی تا mg/l 3000 حداقل 57 درصد و تا mg/l 3500 حداقل 50 درصد قابل حذف است. حذف رنگ و جامدات نیز با این روش به ترتیب 78 درصد و 56 درصد است.

کلمات کلیدی

, تصفیه زیستی, لجن فعال, پساب سلولزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040015,
author = {کرابی, سید محسن},
title = {تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال},
journal = {آب و محیط زیست},
year = {2000},
volume = {1379},
number = {40},
month = {July},
issn = {1028-3056},
pages = {15--20},
numpages = {5},
keywords = {تصفیه زیستی، لجن فعال، پساب سلولزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال
%A کرابی, سید محسن
%J آب و محیط زیست
%@ 1028-3056
%D 2000

[Download]