اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار , 2014-02-27

عنوان : ( بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , میترا مومنی بشیوسقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ابزارهای توسعه انسانی، همچنین توسعه ی پایدار شهرها، تحقق حکمروایی خوب شهری می باشد. حکمروایی خوب شهری، تعامل و همکاری موثر بین 3 رکن اصلی جامعه یعنی دولت، مردم و بخش خصوصی را محقق کرده و موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان می شود. حکمروایی خوب شهری دارای چندین مشخصه است که یکی از آن مشخصات، مشارکت می باشد. مشارکت به معنای گسترش نقش جامعه مدنی در سازوکارها و فرایندهای موجود در شهرها بوده و یکی از مهمترین عوامل در تحقق طرح های توسعه در شهرها است. از آنجا که با گسترش شهرنشینی و رشد روز افزون زیرساخت های شهری، نقش خدمات شهری و درک شهروندان از آنان اهمیت بیشتری می یابد، این پژوهش قصد دارد از بین عوامل متعدد تاثیرگذار بر مشارکت، تاثیر درک شهروندان را از خدمات شهری بر میزان مشارکت آنان مورد سنجش قرار دهد. همچنین رابطه ی تحصیلات با این دو متغیر مورد آزمون قرار گرفته است. برای حصول اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده و تعداد 143 پرسشنامه در بین اهالی محله هاشمیه توزیع گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، تحصیلات بر میزان مشارکت شهروندان، همچنین بر درک آنان از خدمات شهری تاثیری ندارد و بین درک شهروندان از خدمات شهری و میزان مشارکت آنان ارتباط معناداری تحقیق شده است.

کلمات کلیدی

, حکمروایی خوب شهری, درک شهروندی, مشارکت, خدمات شهری, محله ی هاشمیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040029,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and مومنی بشیوسقه, میترا},
title = {بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حکمروایی خوب شهری، درک شهروندی، مشارکت، خدمات شهری، محله ی هاشمیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A مومنی بشیوسقه, میترا
%J اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار
%D 2014

[Download]