جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (182), سال (2013-12) , صفحات (75-104)

عنوان : ( بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی )

نویسندگان: بی بی زهره هاشمی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نگارندگان این جستار آن بوده تا از رهگذر تحلیل استعاره‌های شناختیِ اقوال بایزید- به عنوان یکی از عرفای پیشرو و برجستة مکتب تصوف عاشقانه- مفاهیم کلیدی در عرفان او را تفسیر و تبیین نمایند و در ضمن آن به برخی ویژگی‌های شخصیت او نیز اشاره کنند. از جمله نتایج این تحقیق آن بوده که کاربرد قلمروهای شراب، آتش و سیل در اقوال وی، تأکید او را بر مسألة «فنا» در اندیشة عرفانی وی نشان می‌دهد. همچنین حضور مکرر و چشمگیر قلمرو تجربی «نور» در اقوال بایزید، حاصل تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی زرتشتی روزگار وی بوده است. علاوه بر این، تحلیل استعاره‌های شناختی وی نشان‌‌دهندة تردد او میان اندیشه‌های زاهدانه و عاشقانة تصوف می‌باشد.

کلمات کلیدی

نظریة استعارة شناختی; فرهنگ; نگاشت; اصطلاحات عرفانی;بایزید بسطامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040032,
author = {هاشمی, بی بی زهره and قوام, ابوالقاسم},
title = {بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {182},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {75--104},
numpages = {29},
keywords = {نظریة استعارة شناختی; فرهنگ; نگاشت; اصطلاحات عرفانی;بایزید بسطامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی
%A هاشمی, بی بی زهره
%A قوام, ابوالقاسم
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2013

[Download]