همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-05-15

عنوان : ( تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات ایران پیش از اسلام، در زمینة روایات دینی و ادبی، همیشه بیش از کتابت به روایت شفاهی و انتقال سینه به سینة متون وابسته بوده است. در این میان، در مورد آثار منظوم نیز، همراهی این سروده ها با موسیقی و نقل و اجرای آنها توسط خنیاگران، یکی از مهم ترین ارکان سنتهای ادبی را در ایران باستان سامان می داده است. در ایران پس از اسلام، اگر چه کتابت آثار و میل به سوی شعر عروضی، شالودة ادبیات فارسی دری را تشکیل داد، اما تداوم سنتهای دیرپای گذشته، همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار بود. این تداوم، در شعر رودکی - که بهترین نمونة ارتباط میان این دو دوره و نقطة عطفی برای این نوزایی بوده است- بیشترین برجستگی را یافته است. اشعار او قابل تفکیک به دو بخش اشعار عروضی و اشعار ملحون است که نوع دوم، حد واسط سروده های موسیقایی پهلوی و شعر کلامی فارسی دری است. جایگاه اجتماعی او نیز در دربار سامانی، شباهت بسیاری به خنیاگران بزرگی چون باربد، در اعصار قدیم تر دارد.

کلمات کلیدی

, رودکی, غزل, روایت شفاهی, لحن, شعر, خنیاگر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040070,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی},
booktitle = {همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {رودکی، غزل، روایت شفاهی، لحن، شعر، خنیاگر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی
%A قائمی, فرزاد
%J همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]