پژوهش آب در کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (299-314)

عنوان : ( بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) )

نویسندگان: مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , حمیده نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام آزمایش‌های مزرعه‌ای به منظور تعیین مقدار بهینه آب مصرفی برای تولید حداکثر محصول، وقت‌گیر و پرهزینه می-باشد. به همین منظور در این تحقیق مدل اگرو هیدرولوژیکی SWAP 3.03 در برآورد عملکرد گندم زمستانه تحت شرایط کمیت و کیفیت‌های مختلف آب آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفت و تابع بهینه تولید آب- شوری- عملکرد برای گندم تعیین شد. در این تحقیق سه سطح آبیاری با عمق‌های 80=W1، 100=W2 و 120=W3 میلیمتر و چهار سطح شوری 8/0=S1، 2=S2، 4=S3 و 6=S4 دسی‌زیمنس بر متر برای شش مقدار تخلیه مجاز رطوبت خاک (3/0=M1، 4/0=M2، 5/0=M3، 6/0=M4، ۷/0=M5 و 8/0=M6) در نظر گرفته شد. مقادیر عملکرد و کارآیی مصرف آب در حالت‌های مختلف محاسبه گردید و بهترین مقدار برای تخلیه مجاز رطوبت خاک برابر با ۵/۰ بدست آمد. سپس داده‌های عملکرد بر شکل‌های مختلف توابع تولید (خطی ساده، خطی لگاریتمی، درجه دوم و نمایی) برازش داده شد و تابع بهینه تولید گندم تعیین گردید. بیشترین و کمترین محصول بترتیب با 6619 و 2048 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری W1S1M2 و تیمار آبیاری W1S4M6 بود. نتایج نشان داد که تابع تولید درجه دوم برای گندم به عنوان تابع بهینه تولید، قابل توصیه می‌باشد. بررسی مقادیر حداکثر خطا (ME) نشان می‌دهند که بیشترین خطا مربوط به توابع خطی لگاریتمی و خطی ساده می‌باشد. تیمارهای آبیاری W1S1M3 و W1S1M4 با 61/0 کیلوگرم بر مترمکعب پر بازده‌ترین سطوح آبیاری بودند، اما با افزایش تنش خشکی و شوری بهره‌وری آب کاهش می‌یابد. منحنی‌های هم محصول نشان می‌دهند که با افزایش میزان آبیاری، می‌توان از آب آبیاری با شوری بالاتری در آبیاری گندم استفاده نمود، به نحوی که عملکرد نیز تغییر نکند.

کلمات کلیدی

, تابع تولید, تخلیه مجاز رطوبت, کارایی مصرف آب, منحنی هم- محصول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040074,
author = {محمدی, مسعود and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and مجید وظیفه دوست and حمیده نوری},
title = {بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار)},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7140},
pages = {299--314},
numpages = {15},
keywords = {تابع تولید، تخلیه مجاز رطوبت، کارایی مصرف آب، منحنی هم- محصول،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار)
%A محمدی, مسعود
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A مجید وظیفه دوست
%A حمیده نوری
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2013

[Download]