دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران , 2014-02-04

عنوان : ( بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز )

نویسندگان: سحر مقیمی , مهسا گرجستانی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روشی برای بررسی رابطۀ بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز ارائه می دهد . بدین منظور سیگنال صحبت به صورت سه جملۀ متفاوت برای 6 آزمودنی پخش شد و از آزمودنی ها خواسته شد تا به این جمله ها توجه کنند. پاسخ قشر سنکرون EEG این 6 آزمودنی بدست آمد. نخست همبستگی بین پوش جمله و سیگنال (EEG) مغز با ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام به اندازه 175 میلی ثانیه EEG شده با آن محاسبه شد. بیشینه همبستگی مربوط به نواحی جلو سر بود و این بیشینه با تاخیر سیگنال که یک مدل غیر خطی و (LET) نسبت به پوش مشاهده شد. سپس پاسخ قشر مغز به جمله ها با استفاده از مدل بسط لاگوئر غیرپارامتریک است، تخمین زده شد. مقدار بهینه پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک بدست آمد و مشاهده شد که دقت تخمین با استفاده از این روش نسبت به روش های خطی که تا بحال ارائه شده، بهتر است. دقت تخمین در سیگنال نواحی جلو سر و ضریب همبستگی روی کانال های لوب NMSE وجود داشت، بالاتر بود. میانگین EEG که همبستگی بیشتری بین پوش و سیگنال 0 بدست آمد. / 0 و 83 / پیشانی به ترتیب 2

کلمات کلیدی

, همبستگی , توجه , لوب پیشانی. , پوش سیگنال صحبت , مدل LET , سیگنال EEG -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040077,
author = {مقیمی, سحر and گرجستانی, مهسا and مقیمی, علی},
title = {بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران},
year = {2014},
location = {بم, ايران},
keywords = {همبستگی ، توجه ، لوب پیشانی. ، پوش سیگنال صحبت ، مدل LET ، سیگنال EEG -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز
%A مقیمی, سحر
%A گرجستانی, مهسا
%A مقیمی, علی
%J دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران
%D 2014

[Download]