پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) , 2013-12-17

عنوان : ( بررسی دینامیک برخورد قطرات هم مرکز و اثر کشش سطحی در محدوده وبر کم )

نویسندگان: علی امیدی , راضیه عابدینی , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، برخورد دو قطره ی آب با قطر یکسان به صورت دو بعدی و سه بعدی مدل شده است. روش عددی بر اساس روش حجم سیال می باشد و کشش سطحی، به معادلات ناویراستوکس اضافه شده است. قطرات آب هم مرکز و دارای سرعت اولیه بوده و پس از برخورد، تغییر شکل داده و در نهایت به شکل یک قطره ی کامل در می آیند. نتایج محققان نشان می دهد که اعداد بی بعد تأثیرگذار بر نحوه ی تغییر شکل و اتصال دو قطره، عدد وبر و رینولدز می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر عدد وبر با تغییر کشش سطحی بر روی نحوه ی تغییر شکل قطرات در حالت اتصال آنها می باشد. بدین منظور، عدد رینولدز ثابت در نظر گرفته شده است و با تغییر کشش سطحی، عدد وبر تغییر می کند. در ادامه، تأثیر افزایش کشش سطحی در تغییر شکل قطرات و همچنین نسبت منظری قطرات مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از مدلسازی دو بعدی و سه بعدی با نتایج آزمایشگاهی دیگران مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, اتصال دو قطره, برخورد قطره, روش حجم سیال, کشش سطحی, نسبت منظری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040079,
author = {امیدی, علی and عابدینی, راضیه and پسندیده فرد, محمد},
title = {بررسی دینامیک برخورد قطرات هم مرکز و اثر کشش سطحی در محدوده وبر کم},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)},
year = {2013},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {اتصال دو قطره، برخورد قطره، روش حجم سیال، کشش سطحی، نسبت منظری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دینامیک برخورد قطرات هم مرکز و اثر کشش سطحی در محدوده وبر کم
%A امیدی, علی
%A عابدینی, راضیه
%A پسندیده فرد, محمد
%J پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
%D 2013

[Download]