رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (4), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (63-82)

عنوان : ( بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی )

نویسندگان: علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد و توسعه فناوری‌های جدید، به‌گونه مداوم، رویکردهای جدیدی در زمینه تدریس و آموزش شکل می‌گیرد. یادگیری ترکیبی به‌عنوان رویکردی جدید، به‌معنای ترکیب یادگیری برخط با یادگیری سنتی چهره به‌ چهره می‌باشد و به خاطر فایق آمدن بر محدودیت‌های یادگیری کاملا مجازی و یادگیری سنتی شکل گرفته است. از این‌رو جهت پیاده سازی و طراحی مناسب رویکرد یادگیری ترکیبی، بررسی توانمندی‌ها و دیدگاه‌ دانشجویان نسبت به این رویکرد جدید امری ضروری بشمار می‌رود.لذا هدف این پژوهش بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان بر دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد بود.نتایج نشان داد که دانشجویان دیدگاه موافقی نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی داشتند. جنسیت بر دیدگاه آنان تأثیر نداشت و مقدار انگیزش بیرونی دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد بود.

کلمات کلیدی

, یادگیری ترکیبی, مهارت‌های رایانه‌ای, انگیزش تحصیلی, دانشجویان , دانشگاه پیام نور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040082,
author = {عجم, علی اکبر and جعفری ثانی, حسین and مهرام, بهروز and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی},
journal = {رهیافتی نو در مدیریت آموزشی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-6369},
pages = {63--82},
numpages = {19},
keywords = {یادگیری ترکیبی- مهارت‌های رایانه‌ای- انگیزش تحصیلی- دانشجویان - دانشگاه پیام نور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی
%A عجم, علی اکبر
%A جعفری ثانی, حسین
%A مهرام, بهروز
%A آهنچیان, محمدرضا
%J رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
%@ 2008-6369
%D 2013

[Download]