هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( مقایسه توالی ناحیه 16S rDNA در P.marginalis جدا شذه از کاهو با سایر میزبانهای گیاهی )

نویسندگان: سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاوتزی P.marginalis ، عأُ ىِٝ تز یٌ ٚ آتغٛخت یٍ تز ٌٟای واٞٛ، اٚ یِ تار در عا 1390 در تعذادی اس شٔارع ؾٟٔذ ؾٔاٞذٜ ؽذ. علائ ای تی إری دراتتذا ىِٝ ٞای وٛچىی رٚی تزی ٚ ر ثٌزی تٛدٜ وٝ تٝ زٔٚر تاعث تخزیة تافت ر ثٌز ٌٟا ؽذٜ تٝ طٛریىٝ ر ثٌزی اف یّ ر لٟٛٞای پیذا وزدٜ ٚ علائ تٝ زٔٚر در ر ثٌز ٌٟای فزعی ی٘ش ؾٔاٞذٜ یٔؾٛد. ٚیض یٌ فیشیٛ ِٛصی ٚتیٛؽی یٕایی خذایۀ تذعت آ ذٜٔ اس واٞٛ تٝ عٙٛاٖ Pseudomonas marginalis ؽٙاعایی زٌدیذ. ٚیض یٌٟای فٙٛتیپی ٚ اعتفادٜ اس دعت اٍٜ PCR تزای ؽٙاعایی دلیک ٌٛ ٝ٘ ٚ ٞ چٕٙی تٛا یِیاتی حٔقٛ تٛ یِذ ؽذٜ طی ٚاوٙؼ PCR ی٘ش ٞ یٕ طٔ ةّ را اثثات وزد. ت٘ایح حاف ؾ٘ا داد وٝ اعتزی عا ىِٝ تز یٌ واٞٛ وا لٔا تا P.marginalis pv.marginalis خذاعاسی ؽذٜ اس عیثش یٔٙی تطاتک داؽتٝ ٚ در د ذ٘رٚ زٌا رع ؽذٜ در یه زٌٜٚ لزار زٌفتٙذ. ای تحمیک اٚ یِ شٌارػ اس P.marginalis خذاعاسی ؽذٜ اس واٞٛ در اعتا خزاعا رضٛی تٛد.

کلمات کلیدی

, کاهو, مشهد, پوسیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040089,
author = {طریقی, سعید},
title = {مقایسه توالی ناحیه 16S rDNA در P.marginalis جدا شذه از کاهو با سایر میزبانهای گیاهی},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاهو، مشهد، پوسیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توالی ناحیه 16S rDNA در P.marginalis جدا شذه از کاهو با سایر میزبانهای گیاهی
%A طریقی, سعید
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]