علوم زیستی ورزشی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (115-132)

عنوان : ( تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر )

نویسندگان: ذبیح اله قدم پور واحد , امیر رشیدلمیر , زهرا موسوی , احمدرضا راجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری 228 به - /53 ± 7/ بافت کبد در موش صحرایی نر است. به این منظور 28 سر موش صحرایی نر ویستار با سن 12 هفته و وزن 94 تمرین مقاومتی + ،(n = تمرین مقاومتی + دارونما ( 7 ،(n = طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل + دارونما ( 7 تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته با سه ست پنج .(n = 7) 5 mg/kg + تمرین مقاومتی ،(n = 7) 2 mg/kg استانوزولول تکراری صعود از نردبان (وزنهها در هفتة اول 50 درصد وزن موشها بود که با افزایش 10 درصدی در هر هفته به 120 درصد در هفتة پایانی رسید) به مدت هشت هفته بود. در پایان دوره، از کبد نمونهها لام تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه رنگ - .(P< 0/ انجام گرفت. یافتهها نشان داد گروههای استانوزولول افزایش وزن معناداری را نسبت به دیگر گروهها نداشتند ( 05 آمیزی بخشهایی از کبد موشها نشان داد گروه کنترل و تمرین بدون دارو سالم بودند، اما در گروههای دریافت دارو، آسیبهای کبدی از جمله پرخونی عروقی، واکوئلهای چربی، التهاب و دژنراسیون مشاهده شد. آسیبها در گروه چهارم شدیدتر بود و با دوز دارو رابطة مستقیم داشت. تغییرات هیستوپاتولوژیکی نشاندهندة نکروز و مرگ سلولی در بافت کبد بود. براساس یافتهها، تمرین مقاومتی قادر به جلوگیری از آسیبهای کبدی ناشی از استانوزولول نیست و با وجود مصرف تزریقی و دوز کم نیز این آسیبها مشاهده میشود. بنابراین ورزشکاران نباید از استروئید های آنابلویک (از جمله استانوزول) برای افزایش عملکرد، حجم و قدرت عضلانی استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, استروئید آندروژنیک, آنابولیک, استانوزولول, تمرین مقاومتی, آسیب کبدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040114,
author = {قدم پور واحد, ذبیح اله and رشیدلمیر, امیر and موسوی, زهرا and راجی, احمدرضا},
title = {تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9325},
pages = {115--132},
numpages = {17},
keywords = {استروئید آندروژنیک، آنابولیک، استانوزولول، تمرین مقاومتی، آسیب کبدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر
%A قدم پور واحد, ذبیح اله
%A رشیدلمیر, امیر
%A موسوی, زهرا
%A راجی, احمدرضا
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2013

[Download]