سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار , 2014-02-19

عنوان : ( کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک )

نویسندگان: اعظم محمدباقری , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمیابی منابع و آسیب های جدی که بر محیط زیست در نتیجه فعالیت های اقتصادی وارد می شود، اهمیت استفاده پایدار از منابع طبیعی مشترک را تبیین می کند. اگر چه دانش پایه ای اقتصاد بر نقش بازار و دولت در مسیر تخصیص کارآی منابع تاکید نموده است، لیکن عدم کارآیی آنها در پایداری ستفاده از منابع سبب شده است که امروزه اقتصاددان ها به نقش نهادها به ویژه نهادهای مردمی توجه ویژه ای کنند. این رویکرد در اندیشه الینور استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک ساختارهای اجتماعی را با توجه به ارزش ها و هنجارهای جوامع محلی در تعامل با یکدیگر قرار می دهد که انسان و تعاملات انسانی در آن ها مهمترین نقش را ایفا خواهند کرد. این دیدگاه وی در راستای استفاده پایدار از منابع و جلوگیری از دسترسی بی رویه به این منابع است که عامل کمیابی، دستیابی آن ها را با محدودیت مواجه کرده و به آن ها آسی جدی وارد خواهد کرد. در این مقاله مصادیق پایداری در دو گروه کشورهای توسعه یافته OECD و در حال توسعه MENA از دو منظر تاثیر فعالیت های اقتصادی و جمعیت بر انتشار دی اکسید کربن CO2 طی سالهای 1960-2011 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که کشورهای توسعه یافته روند استفاده از منابع را به گونه ای در پیش گرفته اند که دو عنصر فعالیت اقتصادی و جمعیت موجب انتشار دی اکسید کربن کم تری نسبت به کشورهای در حال توسعه شده است.

کلمات کلیدی

, استروم, پایداری منابع, منابع مشترک, نهادها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040125,
author = {محمدباقری, اعظم and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {استروم، پایداری منابع، منابع مشترک، نهادها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک
%A محمدباقری, اعظم
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]