همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران , 2013-11-05

عنوان : ( مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران )

نویسندگان: قاسم ایزانلو , مهدی خداپرست مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حسب چشم انداز بیست ساله کشور که در سال 1384 ابلاغ شده است، در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های کلیدی دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی، فرصت های برابر برای همگان، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود مدیریت بخش عمومی و ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی و متعاقبا بهبود محیط کسب و کار تاکید فرآوانی نموده اند. اکنون با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سند چشم انداز کشور، بررسی و تحلیل مقایسه ای شاخص های کلیدی اقتصادی استان های می تواند شاخص نسبتا مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف مندرج سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی-نظری می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد علی رغم مستندات و تکالیف قانونی اقتصادی کشور مبنی بر لزوم برخورداری تمامی مناطق و استان های کشور از مدیریت بخش عمومی بهینه و نیز توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان های کشور جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های کشور از سطوح متفاوت و نابرابر مدیریت بخش عمومی و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند. نمود عینی جهت اثبات این مدعا، تداوم وضعیت نامناسب شاخص های کلیدی اقتصادی برخی استان های کمتر برخوردار کشور می باشد.

کلمات کلیدی

, توسعه منطقه ای, شاخص های کلیدی اقتصادی, مدیریت بخش عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040128,
author = {ایزانلو, قاسم and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران},
booktitle = {همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه منطقه ای- شاخص های کلیدی اقتصادی- مدیریت بخش عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران
%A ایزانلو, قاسم
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران
%D 2013

[Download]