فنون ادبی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (65-78)

عنوان : ( تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه ای سبکی )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی , سیدمحسن حسینی وردنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاقانی از سرآمد شاعران پارسی‌گو است . او شاعری صاحب سبک است . خلق تصاویر بدیع ، شگرف و معما گونه آن هم در روزگاری که کوشش شاعران، بیشتر در تقلید، تلفیق و تکرار مضامین و تصاویر پیشینیان خلاصه می شود جایگاه برتر شعر او را بیشتر و بهتر روشن می سازد . یکی از ویژگی های سبک شخصی خاقانی تداوم تصویر در محور عمودی قصاید اوست که ناشی از دو دلیل عمده است : الف) وابستگی عاطفی/ اندیشگی شاعر به تصویر. ب) اظهار فضل و قدرت شاعری مبنی بر ساختن تصاویر متنوع و متداوم از یک واژه یا موتیو. تداوم تصویر در اشعار خاقانی دارای سه گونه متفاوت است که عبارتند از : 1- تداوم تصویر در ابیات به صورت پیوسته و بی فاصله . 2- تداوم تصویر با یک بیت فاصله. 3 – تداوم تصویر با دو بیت فاصله . در حوزه معنا شناسی شعر خاقانی ، عدم توجه به تداوم تصویر، نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از معنا و مضمون و انسجام متنی شعر اوست؛ نکته ای که متأسفانه در اکثر شروحی که بر قصاید خاقانی نوشته شده است دیده می شود. کلمات کلیدی: خاقانی، قصیده، سبک شخصی،محور عمودی، تداوم تصویر.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: خاقانی, قصیده, سبک شخصی, محور عمودی, تداوم تصویر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040129,
author = {مرتضائی, سیدجواد and حسینی وردنجانی, سیدمحسن},
title = {تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه ای سبکی},
journal = {فنون ادبی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8027},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {کلمات کلیدی: خاقانی، قصیده، سبک شخصی،محور عمودی، تداوم تصویر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه ای سبکی
%A مرتضائی, سیدجواد
%A حسینی وردنجانی, سیدمحسن
%J فنون ادبی
%@ 2008-8027
%D 2016

[Download]