ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , 2013-05-14

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش زبان و ادب فارسی در همکاری های بین دانشگاهی بین المللی می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه موردی بهره گرفته شد. واحد تحلیل را دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه با مطلعان کلیدی گردآوری شد. نتایج حاصل از مصاحبه های صورت گرفته در چهارچوب الگوی مفهومی عوامل موثر بر انتقال دانش فراملی با تاکید بر چهار مولفه اصلی بازیگران، محتوا، زمینه و رسانه مورد بحث قرار گرفت. بنا بر این نتایج، تعدد و تنوع بازیگران با انگیزه ها و هدف های مختلف در فرایند عرضه دانش زبان و ادب فارسی از ویژگی های مهم خدمات آموزش عالی فراملی در ایران و دانشگاه فردوسی مشهد به شمار می رود. به طورکلی، یافته های به دست آمده حاکی از اهمیت توجه به نقش عواملی چون روابط باز و مبتنی بر اعتماد طرفین، قابلیت های جذب و شایستگی طرف مقابل، تفاوت ها و اشتراکات فرهنگی، زبانی، دینی و سیاسی، تقویت سرمایه اجتماعی و زیرساختهای فنی و اجتماعی به منظور غلبه بر محدودیتهای فیزیکی و جغرافیایی در فرایند انتقال دانش زبان و ادب فارسی در بیرون از مرزهای ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش عالی فراملی, انتقال دانش, زبان و ادب فارسی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040143,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه},
title = {شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها},
year = {2013},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {آموزش عالی فراملی، انتقال دانش، زبان و ادب فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%J ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها
%D 2013

[Download]