جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (3), شماره (8), سال (2013-12) , صفحات (85-100)

عنوان : ( واکاوی وبررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مریم هادیزاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و واکاوی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی است. بدین منظور عوامل موثر بر توسعۀ تعاونی ها در سه بعد درون سازمانی و ساختاری با استفاده از مدل راهبردی سوات تجزیه و تحلیل شده است. دراین بررسی 34 شاخص شناسایی واز طریق مصاحبه حضوری با کارشناسان و تکمیل پرسشنامه، با تکنیک آنتروپی وزن دهی و اولویت بندی شدند. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها به منظور توسعۀ تعاونی های تولید، به ارائۀ راهکارها و تعیین استراتژیک های کاربردی پرداخته شود. نتیجه نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در توسعۀ تعاونی ها، دراولویت نخست استراتژی های تهاجمی اند و استراتژی محافظه کارانه در اولویت دوم قرار می گیرد. در واقع so4 با امتیاز 1/19 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه تعاونی ها تلقی می گردد. استراتژی مذکور با کمک های دولتی از طریق فراهم نمودن منابع مالی، زیر ساخت ها و بستر قانونی عملی می گردد. درعین حال استراتژی محافظه کارانه wot با امتیاز 1/17 موثر ترین راهبرد پس از استراتژی تهاجمی قلمداد می شود که بر رفع مشکلات مالی و اعتباری و استفاده موثرتر از منابع مالی و انسانی تاکید دارد. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر عملکرد ضعیف تعاونی هاست و بدیهی است زمینه ها و زیر ساخت های لازم در زمینه هایی چون بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح وارائۀ سیاست های صحیح توسط دولت می تواند زمینه ای مناسب برای رفع محدودیت ها و استفادۀ مطلوب از ظرفیت های درونی و فرصت های بیرونی فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, تعاونی های تولید روستایی_ توسعه روستایی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040146,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and هادیزاده بزاز, مریم},
title = {واکاوی وبررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2013},
volume = {3},
number = {8},
month = {December},
issn = {2345-2277},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {تعاونی های تولید روستایی_ توسعه روستایی- استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی وبررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A هادیزاده بزاز, مریم
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2013

[Download]