چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (12), سال (2014-3) , صفحات (39-62)

عنوان : ( بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت )

نویسندگان: علیرضا پویا , احسان جوان راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین مسئله هنگام پیاده سازی فناوری گروهی در واحدهای صنعتی در درجه‌ی ‌اول تشکیل خانواده‌ی قطعات و دسته‌بندی قطعات بر اساس آن و در مرحله دوم حفظ سازگاری و ثبات این دسته‌بندی در طول زمان می‌باشد. جهت دسته‌بندی قطعات رویکردهای مختلفی وجود دارد و در صورتیکه رویکرد استفاده از خصوصیات قطعات جهت دسته‌بندی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد اولین و مهم‌ترین گام، طراحی و پیاده‌سازی ساختاری جهت کدگذاری و شناخت قطعات بر اساس خصوصیات آن‌ها می‌باشد. در این پژوهش کاربرد یک شبکه‌ی عصبی پس انتشار جهت دسته‌بندی قطعات در قالب یک مطالعه‌ی موردی برای پین‌های کانکتورها و بر اساس خصوصیات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن با دسته‌بندی‌های صورت گرفته توسط تحلیل خوشه‌ای K میانگین و همچنین روش ضریب شباهت برای همان قطعات مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج حاصل نشان دهنده‌ی قابلیت شبکه‌های عصبی برای دسته‌بندی قطعات بر اساس خصوصیات آن‌ها و برتری آن نسبت به روش تحلیل خوشه‌ای K میانگین می‌باشد.

کلمات کلیدی

, شبکه‌های عصبی, فناوری گروهی, تحلیل دسته‌بندی و کدینگ قطعات (PCA), تحلیل خوشه‌ایK میانگین, ضریب شباهت, گروه‌بندی قطعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040149,
author = {پویا, علیرضا and جوان راد, احسان},
title = {بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2014},
number = {12},
month = {March},
issn = {2251-9874},
pages = {39--62},
numpages = {23},
keywords = {شبکه‌های عصبی، فناوری گروهی، تحلیل دسته‌بندی و کدینگ قطعات (PCA)، تحلیل خوشه‌ایK میانگین، ضریب شباهت، گروه‌بندی قطعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت
%A پویا, علیرضا
%A جوان راد, احسان
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2014

[Download]