پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2013-04-24

عنوان : ( تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , امین ندائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سعیشده با توجه به نیازها و محدودیتهایموجود در شهرهایکشورهایدر حال توسعه بالاخص ایران، عوامل تسهیل کننده برایتبدیل یک شهر به شهر کارآفرین تعیین شود.در این پژوهش، روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی_تحلیلیاست و شیوه جمع آوری اطلاعات مبتنی بر کار کتابخانه ای و میدانی میباشد.جامعه آماریاین تحقیق نیز تمام کارآفرینان مراکز رشد شهر مشهد در پارک علمیو فناوریخراسان رضوی، شهرک فناوریصنایع غذاییشهرک صنعتیطوس و دانشگاه فردوسیو کارآفرینان کسب و کارهایکوچک در سطح شهر مشهد که از آنهابه عنوان کارآفرینان شهریتعبیر میشودهستند. در نتیجه چهار عامل آموزش، زیرساختهایفیزیکی، اقدامات دولتیو حمایتهایمالیبه عنوان عوامل تسهیل کننده کارآفرینیتعیین شدهاندکه این عوامل نیز بر مبناینوع کارآفرین و میزان تحصیلات سنجیده شده تا اولویتهاو اهمیت هر کدام از این عوامل بر مبنایاین دو متغییر تعیین شود. در این تحقیق مشخص شد که اولویت و اهمیت عوامل تسهیل کننده کارآفرینیبا توجه به نوع کارآفرین و تحصیلات متفاوت میباشد. در متغیر نوع کارآفرین، کارآفرینانیکه در کسب و کارهایکوچک فعالیت میکنندبر حمایتهایمالیو کارآفرینانیکه در مراکز رشد فعالیت میکنندبر حمایتهایدولتیتاکید دارند، و همچنین با توجه به یافته هایتحقیق میتواننتیجه گرفت که میزان اهمیت عوامل تسهیل کننده کارآفرینیمانند آموزش و حمایتهایدولتیمتناسب با میزان تحصیلات افراد متفاوت است و با بالا رفتن میزان تحصیلات اهمیت آن بیشتر میشود.

کلمات کلیدی

کارآفرینی شهرعوامل تسهیل کننده کشورهای در حال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040150,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and ندائی, امین},
title = {تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین},
booktitle = {پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کارآفرینی شهرعوامل تسهیل کننده کشورهای در حال توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A ندائی, امین
%J پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2013

[Download]