تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (115-149)

عنوان : ( تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع) )

نویسندگان: حسین بهروان , ندا بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بررسی درجه اهمیت ابعاد و مؤلفه های مفهوم سرمایه اجتماعی در احادیث حضرت امام رضا(ع) است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، توصیفی و استنباطی است. تعداد 356 حدیث رضوی براساس مدل مفهومی سرمایه اجتماعی بررسی شده است که تعداد 57 حدیث واجد شرایط تحلیل محتوا تشخیص داده شد. نتایج نشان داده است که تمامی ابعاد و مؤلفه های مفهوم سرمایه اجتماعی، دراحادیث رضوی(ع) به درجات متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی درجات مختلفی دارد که اوج آن ایثار وشهادت است. در بعد ساختاری، انواع شبکه اجتماعی خرد، متوسط وکلان دراحادیث مورد اشاره قرار گرفته است. شبکه های کلان دراحادیث رضوی(ع) بالاترین درجه اهمیت را دارند که می توان آن را به دیدگاه عام گرایانه دراحادیث رضوی(ع) تفسیر نمود. سرمایه اجتماعی در احادیث رضوی(ع) بیشتر ساختار عینی دارد تا ذهنی. در بعد ارتباطی، سرمایه اجتماعی در احادیث رضوی(ع) بیشتر بدون انتظار جبران، مورد نظر قرار دارد تا دوسویه و قابل جبران. اگرچه کنش جمعی نیز دراحادیث مورد توجه قرار گرفته است اما در بیش از دوسوم احادیث، جهت رابطه مثبت است یعنی کنش، توصیه شده است. در بعد هنجاری، احادیث نشان می دهند که سرمایه اجتماعی بیشتر فایده دنیوی دارد، اگرچه فایده اخروی آن نیز قابل توجه است. محققان نتیجه گرفتند که مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم علمی با مفاهیم اخلاقی و دینی کاملاً سازگار است. لذا علم می تواند برای گسترش مفهومی خود از اخلاق و دین کمک بگیرد و به آن نیازمند است. هم چنین دین و اخلاق نیز برای دست یابی به اهداف عملی و تأثیر گذاری درجامعه، نیازمند تحقیقات علمی مبتنی بر مشاهده و تجربه است. لذا پیشرفت جامعه انسانی مستلزم همکاری متقابل بین علم و دین است.

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, احادیث رضوی(ع), شبکه اجتماعی, تحلیل محتوا, ایثار وشهادت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040162,
author = {بهروان, حسین and ندا بهروان},
title = {تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع)},
journal = {تحقیقات فرهنگی ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1847},
pages = {115--149},
numpages = {34},
keywords = {سرمایه اجتماعی، احادیث رضوی(ع)، شبکه اجتماعی، تحلیل محتوا، ایثار وشهادت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع)
%A بهروان, حسین
%A ندا بهروان
%J تحقیقات فرهنگی ایران
%@ 2008-1847
%D 2013

[Download]