تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی, دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (51-63)

عنوان : ( بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد )

نویسندگان: محّمد اسدپور , غلامرضا رزمی , غلامرضا محمدی , سیدابوالقاسم نقیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کریپتوسپوریدیوم یکی از تک یاخت ههای انگلی متداول بوده که طیف وسیعی از میزبانان شامل حیوانات و انسان را آلوده می کند و شیوع جهانی دارد. در این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوسال ههای شیری، مدفوع 300 راس گوساله زیر یک ماه از 9 گاوداری منطقه مشهد به صورت تصادفی جمع آوری شد. برای تشخیص اووسیست، از نمونه ها گسترش تهیه شده و به روش زیل – نیلسون اصلاح شده رنگ آمیزی شدند. فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 3/ 28 درصد ) 85 نمونه( تعیین گردید ) 0.048 ± 95%dCI, 0.283 (. که از این تعداد، 45 مورد همراه با اسهال ) 100 درصد( و 40 مورد ) 33 / 13 درصد( بدون اسهال بود. شیوع کریپتوسپوریدیوم به طور قابل توجهی در گروه اسهالی بیشتر از گروه غیر اسهالی بود ) 05 / P<0 (. همچنین بالاترین میزان آلودگی مربوط به گروه سنی 8 – 14 روز بود ) 05 / P<0 (. اما اختلاف آماری معنا داری بین میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و جنس مشاهده نشد ) 05 / P>0 (. این مطالعه نشان داد که با آزمایش مدفوع و رنگ آمیزی گستر شها، می توان کریپتوسپوریدیوزیس را در گوسال هها به ویژه گوسال ههای اسهالی تشخیص داد و به اهمیت آن به عنوان یک خطر بالقوه در انتقال آلودگی به انسان پی برد.

کلمات کلیدی

, کریپتوسپوریدیوزیس, شیوع, گوساله شیری, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040174,
author = {اسدپور, محّمد and رزمی, غلامرضا and محمدی, غلامرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد},
journal = {تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-2889},
pages = {51--63},
numpages = {12},
keywords = {کریپتوسپوریدیوزیس، شیوع، گوساله شیری، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد
%A اسدپور, محّمد
%A رزمی, غلامرضا
%A محمدی, غلامرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
%@ 2345-2889
%D 2013

[Download]