قبسات, دوره (18), شماره (69), سال (2013-11) , صفحات (159-190)

عنوان : ( بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت )

نویسندگان: محبوبه وحدتی پور , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکید هر دو برهان (برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت) بر یقین است. دکارت به وجود خدا و مفهوم خود در خویش یقین دارد و یقین ابن سینا به وجود واقعیت هستی است، با این تفاوت که یقین دکارت برخلاف یقین ابن سینا جزئی است و تنها شامل حال خودش و مفهوم خدا می‌شود. در نظر دکارت، واقعیت موجود را می‌توان به متناهی (وجود خود دکارت) و نامتناهی (مفهوم خدا با صفات ویژه‌اش) تقسیم کرد؛ ولی در نظر ابن سینا، واقعیت هستی از دو حال بیرون نیست: یا واجب است یا ممکن. این تقسیم دوتایی که حصر عقلی است، شبیه به هم است؛ یعنی متناهی دکارت همان ممکن ابن سیناست و نامتناهی وی با واجب ابن سینا حداقل در مصداق یکی است اما در مفهوم و جنبه نگرش هر کدام متفاوت‌اند. در نظر دکارت ملاک احتیاج به علت، نیاز و نقص وجود معلول و واقعیت نامتناهی علت است، لیکن در نظر ابن سینا، ملاک و مبنای احتیاج معلول به علت، همان امکان ذاتی بودن است.

کلمات کلیدی

, خدا, برهان علامت صنعتی, برهان امکان و وجوب, ابن سینا, دکارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040185,
author = {وحدتی پور, محبوبه and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت},
journal = {قبسات},
year = {2013},
volume = {18},
number = {69},
month = {November},
issn = {1029-4538},
pages = {159--190},
numpages = {31},
keywords = {خدا، برهان علامت صنعتی، برهان امکان و وجوب، ابن سینا، دکارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت
%A وحدتی پور, محبوبه
%A حسینی, سیدمرتضی
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2013

[Download]