علوم حدیث, دوره (10), شماره (37), سال (2006-3) , صفحات (48-73)

عنوان : ( حکم روایت صحابه از اسباب نزول )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم اسباب نزول یعنی شناخت موقعیت زمانی،مکانی،فردی،اجتماعی،اعتقادی و دیگر زمینه هایی که نزول آیه یا بخشی از یک سوره را سبب شده است. بیشتر قرآن پژوهان و مفسران معتقدند تنها راه دستیابی به این علم ،نقل وروایت است.بسیاری از دانشمندان اهل سنت گفتار صحابه در باره سبب نزول را در حکم حدیث مسند دانسته و دلایلی ذکر کرده اند. در این نوشتار ضمن بازگویی و بررسی آراء دانشمندان علوم اسلامی در باره صحابه و روایات اسباب نزول تلاش کرده ایم به شکلی تحلیلی ،مجموعه روایات صحابه از اسباب نزول را بررسی نماییم.مرویات صحابه در باره سبب نزول به منزلةشهادت از دانسته هایی است که به دلیل حضور در حال و هوای زمان نزول به دست آورده است.و از باب گزارش و إخبار از رویدادها ووقایع هم زمان با نزول آیات،یا تطبیق بعضی حوادث با آیات حجیت دارد و بحث در بارةحجیت یا عدم حجیت خبر واحد در باره این گونه اخبار از جمله مستند به سیره عقلا است .

کلمات کلیدی

, اسباب نزول, روایت , خبر واحد, صحابه, تابعیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040190,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {حکم روایت صحابه از اسباب نزول},
journal = {علوم حدیث},
year = {2006},
volume = {10},
number = {37},
month = {March},
issn = {1561-0098},
pages = {48--73},
numpages = {25},
keywords = {اسباب نزول،روایت ،خبر واحد،صحابه،تابعیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکم روایت صحابه از اسباب نزول
%A پیروزفر, سهیلا
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2006

[Download]