اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (7), سال (2014-5) , صفحات (156-181)

عنوان : ( مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , عبدالحمید رضائی رکن آبادی , جلال بخت آزما , هانیه فنودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد. به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شود آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 1387؛ در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخصی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش‏یابی مشروط (CVM) استفاده شده است. ؛ از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد بهای پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد. آمار توصیفی برای توصیف فضای حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش‏نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش‌نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اولا؛ بین حداکثر تمایل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیا، بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

کلمات کلیدی

, تمایل به پرداخت, روش ارزش‏یابی مشروط, سهمیه بندی سوخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040194,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and رضائی رکن آبادی, عبدالحمید and بخت آزما, جلال and فنودی, هانیه},
title = {مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {7},
month = {May},
issn = {2251-8452},
pages = {156--181},
numpages = {25},
keywords = {تمایل به پرداخت، روش ارزش‏یابی مشروط، سهمیه بندی سوخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A رضائی رکن آبادی, عبدالحمید
%A بخت آزما, جلال
%A فنودی, هانیه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]