اولین همایش ملی مدیریت گردشگری طبیعت گردی و جغرافیا , 2014-02-12

عنوان : ( بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان) )

نویسندگان: مریم قاسمی , سیروس قنبری , مرضیه پورجوپاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقاضای گردشگری روستایی تا حدزیادی تحت تاثیر مطلوبیت فضاهای گردشگری قرار دارد. منظور از مطلوبیت فضای گردشگری در این تحقیق؛ «آنچه در مقصد گردشگری منجر به شکل گیری یک تجربه مطلوب گردشگری می گردد و رضایت خاطر گردشگر از بازدید یک مقصد گردشگری و امکان سفر مجدد به آن مقصد را فراهم می آورد» است. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه جامعه میهمان در ارتباط با مطلوبیت فضاهای گردشگری بخش ماهان شهرستان کرمان می پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع-آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی در قالب تکمیل پرسشنامه جامعه میهمان با 118 گردشگر در 6 روستای گردشگر پذیر بخش ماهان بوده است. جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و کروسکال والیس در نرم افزار Spss استفاده شده است. جهت ترسیم نقشه نیز از نرم افزار Gis استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین مطلوبیت فضاهای گردشگری با 44 بیشتر از میانگین مفروض 33 بوده لذا از نظر جامعه میهمان مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی در بخش ماهان بالاتر از حد متوسط است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس با افزایش ماندگاری گردشگر ارزیابی مطلوبیت فضاهای گردشگری نیز از نظر جامعه میهمان افزایش یافته است. همچنین ارزیابی گردشگران در مورد مطلوبیت فضاهای گردشگری در روستاهای بخش ماهان متفاوت است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اگر چه روستاهای بخش ماهان کرمان از قابلیت بالایی در زمینه جذب گردشگر برخوردارند اما تقویت ساختارهای مورد نیاز در گسترش جریان گردشگری روستایی بخش ماهان ضروری است.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, بخش ماهان, شهرستان کرمان, مطلوبیت فضا, گردشگران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040205,
author = {قاسمی, مریم and سیروس قنبری and پورجوپاری, مرضیه},
title = {بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان)},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت گردشگری طبیعت گردی و جغرافیا},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گردشگری روستایی، بخش ماهان، شهرستان کرمان، مطلوبیت فضا، گردشگران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان)
%A قاسمی, مریم
%A سیروس قنبری
%A پورجوپاری, مرضیه
%J اولین همایش ملی مدیریت گردشگری طبیعت گردی و جغرافیا
%D 2014

[Download]