اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار , 2014-02-20

عنوان : ( شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیر دار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد) )

نویسندگان: مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , سمیه رجبی جنبه دراز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالَک یا لیشمانیوز پوستی (نام‌های رایج در افغانستان: سال‌دانه یا دانه‌سال) شایع‌ترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می‌شود. عامل این بیماری انگلی به نام لیشمانیا است هدف تحقیق حاضر شناسایی علل تکثیر پشه سالک در روستای امان آباد شهرستان مشهد است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در این روستا بوده که تعداد 100 خانوار به صورت تصادفی انتخاب و مورد پرسشگری واقع شدند. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و از روش تحلیل عاملی برای شناسایی مهمترین عوامل با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی در 7 مولفه اصلی شامل عوامل مدیریتی، محیطی، بهداشتی، فرهنگی، آموزش، مکانی و مقابله ای بدست آمده است که عوامل مذکور 70.9 درصد واریانس را تبیین نمودند.

کلمات کلیدی

, بحران, عوامل محیطی, بیماری سالک, روستای امان اباد بخش احمد اباد شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040206,
author = {قاسمی, مریم and بوزرجمهری, خدیجه and رجبی جنبه دراز, سمیه},
title = {شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیر دار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بحران، عوامل محیطی، بیماری سالک، روستای امان اباد بخش احمد اباد شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیر دار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد)
%A قاسمی, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A رجبی جنبه دراز, سمیه
%J اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]