علوم و فناوری اطلاعات, دوره (28), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (991-1011)

عنوان : ( ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , فاطمه ملک آبادی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت‌‌‌ کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارتقای این مؤلفه‌ها در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی است. ساختار/روش/رویکرد: پژوهش حاضر به روش ارزیابانه انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل 35 وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که دارای صفحه مجزا کتابخانه مرکزی در وب‌سایت دانشگاه بودند. ابزار گردآوری داده‌ها یک سیاهه وارسی محقق‌ساخته، شامل 30 مؤلفه خلاقیت بود که در 4 بعد کلی اصالت (بدیع بودن و منحصر به فرد بودن)، شکل (طراحی و زیبایی‌شناختی)، کارکرد (جالب بودن، سودمندی، قابلیت‌استفاده، شخصی‌سازی) و منبع (انگیزاننده و مهارت‌های خلاق) طبقه‌بندی و تنظیم شد. برای سنجش روایی سیاهه وارسی، از روش اعتبار محتوا استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل یافته‌های این پژوهش مبین آن است که از نظر دارا بودن مؤلفه‌های خلاقیت، وب‌سایت‌های کتابخانه-های مرکزی دانشگاه‌های زنجان، مازندران، تهران، با کسب رتبه‌های نخست تا سوم در رأس و وب‌سایت‌های دانشگاه‌های نوشیروانی بابل، تربیت‌معلم آذربایجان و بیرجند، در پایین‌ترین رده‌های جدول رتبه‌بندی دانشگاه‌ها قرار گرفتند. همچنین از 35 وب‌سایت مورد بررسی، تنها وب‌سایت‌ کتابخانه مرکزی 9 دانشگاه‌ از نظر دارا بودن مؤلفه‌های خلاقیت در وضعیت مطلوب قرار داشتند و بقیه در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. نتایج حاصل از بررسی 4 بعد اصلی خلاقیت (اصالت، شکل، کارکرد و منبع) در وب‌سایت‌های مورد بررسی نشان داد مؤلفه‌های بعد منبع با 71/65 درصد بیش‌تر از سایر مؤلفه‌ها و مؤلفه‌های بعد کارکرد با 40 درصد، کم‌تر از سایر مؤلفه‌ها در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مورد بررسی موجود بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد در سطح 05/0 = α رابطه معناداری بین رتبه‌های وب‌سایت‌های کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از نظر مؤلفه‌های خلاقیت با رتبه‌های وب‌سایت‌های آن دانشگاه‌ها از نظر پیوندهای دریافتی وجود داشت.

کلمات کلیدی

, خلاقیت وب سایت, وب خلاق, کتابخانه مرکزی دانشگاه, وب سایت دانشگاه ها, وزارت علوم, تحقیقات و فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040208,
author = {نوکاریزی, محسن and فاطمه ملک آبادی زاده},
title = {ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2013},
volume = {28},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-5206},
pages = {991--1011},
numpages = {20},
keywords = {خلاقیت وب سایت، وب خلاق، کتابخانه مرکزی دانشگاه، وب سایت دانشگاه ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
%A نوکاریزی, محسن
%A فاطمه ملک آبادی زاده
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2013

[Download]