زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (3), شماره (11), سال (2014-7) , صفحات (18-29)

عنوان : ( نقشه‌برداری پیشرفته انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن، اندواسکارن و اگزواسکارن در کانسار ‌آهن سنگان خواف ، استان خراسان رضوی با استفاده از داده‌های سنجنده ‌استر )

نویسندگان: نازی مظهری , آزاده ملکزاده شفارودی , مجید قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن سنگان یک ذخیره باارزش و بزرگ اسکارن آهن است که در شرق کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- کاشمر- بردسکن قرار دارد. این کمربند با گسترش شرقی- غربی در شمال گسل درونه (گسل بزرگ کویر) واقع و به عنوان یک خاستگاه کانی سازی تیپ اکسید آهن در ایران معرفی شده ‌است. در این تحقیق، از توانایی داده‌های سنجنده ‌استر و رفتار طیفی آهن فریک، آهن فرو و کربنات‌ها در محدوده مرئی و فروسرخ نزدیک (VNIR) و فروسرخ میانی (SWIR) و فروسرخ گرمایی (TIR) طیف الکترومغناطیس، برای نقشه‌برداری و بارزسازی کانی-سازی‌های آهن و همچنین رخنمون‌های کربناته در آنومالی‌های مرکزی و شرقی معدن سنگان بهره گرفته شد. نسبت گیری از باندهای فروسرخ گرمایی و ایجاد تصاویر‌ ترکیب رنگی، با توجه به ویژگی‌های طیفی کانی‌های موجود در زون‌های اسکارنی، جداسازی و تفکیک واحدهای کربناته، اندواسکارن و اگزواسکارن را از دیگر رخنمون‌های سنگی و نقشه‌برداری آنها را میسر ساخت. همچنین اجرای فن نقشه‌برداری زوایای طیفی (SAM) و ناآمیختگی طیفی خطی (LSU) نقشه‌برداری انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن (مگنتیتی، هماتیتی، گوتیتی و لیمونیتی) و بارزسازی واحدهای کربناته مرتبط با کانی‌سازی‌ها را در آنومالی‌های مرکزی و شرقی منطقه سنگان به دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, سنگان, اسکارن آهن, اندواسکارن, اگزواسکارن, آنومالی‌های شرقی و مرکزی, کمربند خواف- کاشمر– بردسکن, نقشه برداری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040216,
author = {مظهری, نازی and ملکزاده شفارودی, آزاده and مجید قادری},
title = {نقشه‌برداری پیشرفته انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن، اندواسکارن و اگزواسکارن در کانسار ‌آهن سنگان خواف ، استان خراسان رضوی با استفاده از داده‌های سنجنده ‌استر},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {July},
issn = {2251-7057},
pages = {18--29},
numpages = {11},
keywords = {سنگان، اسکارن آهن، اندواسکارن، اگزواسکارن، آنومالی‌های شرقی و مرکزی، کمربند خواف- کاشمر– بردسکن، نقشه برداری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقشه‌برداری پیشرفته انواع مختلف کانی‌سازی‌های آهن، اندواسکارن و اگزواسکارن در کانسار ‌آهن سنگان خواف ، استان خراسان رضوی با استفاده از داده‌های سنجنده ‌استر
%A مظهری, نازی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A مجید قادری
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2014

[Download]