هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان )

نویسندگان: سیدباقر سیفی , حسن عاقل , مهدی خجسته پور , عباس روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشبینی هزینههای نگهداری و تعمیرات ماشینهای مورد استفاده در واحدهای مکانیزه کشاورزی و زمان جایگزینی آنها از نظر مدیریت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. جایگزینی باید بر مبنای عوامل اقتصادی باشد؛ بدین معنی که جایگزینی باید در اقتصادیترین موقعیت و نه هنگامی که دارایی فرسوده می شود، انجام گیرد. هزینه های نگهداری و تعمیر در تعیین عمر بهینه اقتصادی، از اهمیت ویژهای برخوردار است که متأثر از عمر تراکتور، ساعات کارکرد و ن حوه استفاده از آن می باشد. در راستای بهینه سازی استفاده از سرمایه و ماشین و به منظور برآورد عمر مفید تراکتورهای کشاورزی بالحاظ نمودن هزینه های نگهداری و تعمیر تجمعی و مدل های هزینه ای مناسب، مطالعه ای روی تراکتور های فعال در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان در استان .... گلستان شامل تراکتورهای \"سام 155 \"، مسی فرگوسن 399 \"و \"مسیفرگوسن 285 \"و به ترتیب با تعداد 6، 6 و 16 دستگاه انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل هزینه های نگهداری و تعمیر، ساعات کارکرد سالانه ، جهت تجزیه و تحلیلهای آماری و ترسیم نمودار SPSS و همچنین قیمت اولیه تراکتورها میباشد. دادهها توسط برنامه آماری 17 و تعیین عمر مفید و مناسب پردازش گردیدند. از نقطه نظر عمر مفید تراکتورها، به ترتیب صعودی شامل تراکتور \"مسی فرگوسن 399 \"، \"مسیفرگوسن 285 \" و \"تراکتور سام 155 \" محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, تراکتور, عمر مفید, هزینه نگهداری و تعمیرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040219,
author = {سیفی, سیدباقر and عاقل, حسن and خجسته پور, مهدی and روحانی, عباس},
title = {بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تراکتور، عمر مفید، هزینه نگهداری و تعمیرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان
%A سیفی, سیدباقر
%A عاقل, حسن
%A خجسته پور, مهدی
%A روحانی, عباس
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]