مطالعات شبه قاره, دوره (5), شماره (17), سال (2014-3) , صفحات (95-126)

عنوان : ( پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , هادی صیادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژنوم ژئوپلیتیک نقشه ی جغرافیایی ژنتیک سیاست برخاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست‌خارجی آن کشور را تحت‌تأثیر قرارمی‌‌دهد. ایران با دارابودن 15 کشور همسایه و به‌عنوان یکی از مناطق ژئواستراتژیک جهان، موقعیت برجسته‌ای دارد. شناخت دیدگاه‌های ژئوپلیتیک نشأت‌گرفته از ژنوم های ژئوپلیتیک همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیکِ کشورهای هدف می‌ تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست‌خارجی همراستا با وزن ژئوپلیتیک ایران ایفا نماید. شناسایی ژنوم‌های ژئوپلیتیک پاکستان برای جهت شناسی به سیاست‌خارجی ایران امری ضروری است. نگارندگان، کوشش نموده‌اند تقابل کد/ ژنوم‌های ژئوپلیتیک پاکستان و ایران را تحلیل نمایند.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک, شبه‌قارّه, سیاست‌خارجی, ایران, پاکستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040245,
author = {خلیلی, محسن and جهانگیر حیدری and هادی صیادی},
title = {پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران},
journal = {مطالعات شبه قاره},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {March},
issn = {2008-5710},
pages = {95--126},
numpages = {31},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، شبه‌قارّه، سیاست‌خارجی، ایران، پاکستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران
%A خلیلی, محسن
%A جهانگیر حیدری
%A هادی صیادی
%J مطالعات شبه قاره
%@ 2008-5710
%D 2014

[Download]