فنی مهندسی مدرس, دوره (13), شماره (15), سال (2014-3) , صفحات (83-97)

عنوان : ( شبیه‌سازی جریان‌های الکترواسموتیک موازی به روش لتیس بولتزمن )

نویسندگان: امید رضا محمدی پور , حمید نیازمند , سید علی میربزرگی       ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با ارائه دو مدل جدید و مناسب از معادلات پواسن و ارنست - پلانک در روش لتیس بولتزمن، جریان الکترواسموتیک در یک ریزمجرای تخت با توزیع غیریکنواخت بار سطحی دیوار مورد بررسی قرار گرفته است. حل معادلات ارنست - پلانک در تعیین توزیع یون‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که بر خلاف توزیع بولتزمن، اثر مکانیزم مهم جابجایی نیز در توزیع یون‌ها لحاظ می‌شود. ارزیابی صحت مدل به کمک شبیه‌سازی تغییرات پتانسیل الکتریکی و جریان الکترواسموتیک در یک ریزمجرای تخت با بار سطحی یکنواخت که حل تحلیلی و عددی آن نیز موجود است، صورت گرفته است. در نهایت جریان الکترواسموتیک در یک مجرا با بار سطحی غیریکنواخت (موضعی) در دو حالت منفرد و موازی شبیه‌سازی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, جریان الکترواسموتیک, لتیس بولتزمن, معادله ارنست - پلانک, معادله پواسن, ریزمجرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040248,
author = {محمدی پور, امید رضا and نیازمند, حمید and سید علی میربزرگی      },
title = {شبیه‌سازی جریان‌های الکترواسموتیک موازی به روش لتیس بولتزمن},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {13},
number = {15},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {83--97},
numpages = {14},
keywords = {جریان الکترواسموتیک، لتیس بولتزمن، معادله ارنست - پلانک، معادله پواسن، ریزمجرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی جریان‌های الکترواسموتیک موازی به روش لتیس بولتزمن
%A محمدی پور, امید رضا
%A نیازمند, حمید
%A سید علی میربزرگی      
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]