اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13

عنوان : ( مقایسه بهره وری عوامل تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در زراعت سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رشد جمعیت ومحدودیت منابع تولید، ضرورت و اهمیت ارتقاء بهره وری در این منابع را بیش از پیش نمایان می-سازد. افزایش محصـولات کشاورزی از راه افزایش سطح زیر کشت ویا افزایش عملکرد امکان پذیـر است. در افزایش سطح زیر کشت، محدودیت آب، زمین های مرغوب و سایر منابع وجود دارد. لذا تنها راه ارتقاء کمیت تولیدات کشاورزی، افزایش عملکرد می باشد که با ارتقاء بهـره وری نهـاده ها امکان پذیر است. هـدف از این تحقیق اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل مختلف تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در محصول سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ در استان همدان می باشد. این پژوهش در سال زراعی 90-1389 با روش نمونه گیری طبقه بندی شده و با تکمیل پرسشنامه از 95 کشاورز انجام شده است. در ادامه تابع کاب داگلاس به عنوان تابع تولید انتخاب و داده های جمع آوری شده از این طریق آنالیز شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در سیستم آبیاری بارانی میانگین بهره وری بذر، کود فسفات و آب به ترتیب 9/10 ،169، و 5/6 می باشد. این پارامتر برای عوامل مذکور در سیستم آبیاری نشتی به ترتیب 8/9 ،6/158 و 3 تعیین شد. بر اساس این نتایج در منطقه مورد مطالعه، بهره وری کلیه عوامل تولید خصوصاْ آب در سیستم آبیاری بارانی به طور معنی داری بالاتر از سیستم آبیاری نشتی است. لذا در منطقه مورد مطالعه جهت ارتقاء بهره وری عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع به خصوص منابع آب محدود، ضروریست برای آبیاری محصول سیب زمینی از سیستم بارانی استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, بهره وری, عوامل تولید, سیستم آبیاری بارانی, سیستم آبیاری نشتی, سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040254,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدان, سیدمحسن},
title = {مقایسه بهره وری عوامل تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در زراعت سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بهره وری، عوامل تولید، سیستم آبیاری بارانی، سیستم آبیاری نشتی، سیب زمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه بهره وری عوامل تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در زراعت سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدان, سیدمحسن
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]