اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13

عنوان : ( تعیین کننده های مؤثر بر پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی در استان همدان )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و بالطبع افزایش تولید گندم ، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه دولت قرار دارد. از طرفی گسترش و توسعه این فن آوری تحت تأثیر عواملی چون سطح اطلاعات فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه، نحوه و گستره خدمات ترویجی و حمایتی دولت می باشد، که منجر به اختلاف در بکار گیری ارقام اصلاح شده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات فنی،اقتصادی،اجتماعی وحمایتی بر احتمال پذیرش ارقام جدید گندم با استفاده از مدل لاجیت در مقطع زمانی 1390 است. ابتدا عوامل مختلف در قالب شاخص های ویژگیهای مزرعه و بهره بردار ، حمایت های دولتی، خدمات ترویجی و نوآوری و اطلاعات فنی گروه بندی و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP)) برای هر بهره بردار اندازه گیری شد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پیمایشی و با روش نمونه گیری طبقه بندی وتکمیل پرسشنامه از 77 بهره بردار در سال 1390 از شهرستان همدان جمع آوری شده است.نتایج نشان می دهد که خدمات حمایتی دولت، خدمات ترویجی در راستا استفاده از ارقام اصلاح شده انجام نگرفته و بنحوی است که این خدمات بیشتر به کشاورزان خرده پا داده شده است. کشاورزانی که از ارقام اصلاح شده استفاده می کنند افرادی هستند که از اطلاعات فنی برتر و امکانات بیشتری در مزرعه برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, مدل لاجیت, تحلیل سلسله مراتبی, رقم اصلاح شده , گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040255,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدان, سیدمحسن},
title = {تعیین کننده های مؤثر بر پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی در استان همدان},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {مدل لاجیت- تحلیل سلسله مراتبی- رقم اصلاح شده -گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین کننده های مؤثر بر پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی در استان همدان
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدان, سیدمحسن
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]