اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13

عنوان : ( تعیین عوامل موثر بر سطح زیر کشت کلزا در استان همدان با استفاده از مدل دو مرحله ای هکمن )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدمحسن سیدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالانه مقادیر قابل توجهی از منابع ارزی صرف واردات روغن خوراکی میشود. در سالهای اخیر از کل نیاز کشور به این ماده غذایی 10 درصد آن از طریق تولیدات داخلی و 90 درصد آن از طریق واردات تأمین شده است. این در حالی است که در برنامههای توسعهای کشور تأکید شده که روغن نباتی مورد نیاز باید از طریق تولیدات داخلی تأمین شود. به همین منظور در پایان برنامه چهارم توسعه تولید روغن نباتی در داخل کشور می بایست از 10 درصد فعلی به 50 درصد افزایش می یافت. در این راستا کشت کلزا چند سالی است که مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است .با توجه به ضرورت موضوع، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فرایند تصمیمگیری کشاورزان در انتخاب این محصول مهم می باشد. تحقیق حاضر تلاشی در این راستا است که با استفاده از روش رگرسیون کمترین مجذورهای متداول (OLS) ،تحلیل توبیت (Tobit) و روش دو مرحله ی هکمن مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که فاصله روستا تا نزدیکترین مرکز خدمات، سن کشاورز، شغل اصلی، تعداد شاغلین، سطح تحصیلات، اندازه کل مزرعه، سابقه کشت کلزا، مالکیت تراکتور، سود یک هکتار کلزا و گندم و جو ، نسبت سود به هزینه کلزا و گندم و جو از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشت کلزا در این منطقه به شمار می روند.

کلمات کلیدی

, کلزا, توبیت, هکمن, استان همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040257,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدان, سیدمحسن},
title = {تعیین عوامل موثر بر سطح زیر کشت کلزا در استان همدان با استفاده از مدل دو مرحله ای هکمن},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کلزا- توبیت- هکمن- استان همدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر بر سطح زیر کشت کلزا در استان همدان با استفاده از مدل دو مرحله ای هکمن
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدان, سیدمحسن
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
%D 2014

[Download]