دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای کشور )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , مریم باغیشنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واحدهای کسب و کار امروزی بویژه فروشگاههای زنجیره ای، در رویارویی با تغییرات سریع توقعات و ترجیحات مشتریان و همچنین رقابت روزافزون موجود در بازارها، ناگزیر از اتخاذ جهت گیریهای استراتژیک جامع تری هستند. در این میان اگر این فروشگاهها اقدامات استراتژیک مناسبی را اتخاذ کنند، می توانند به مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست پیدا کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی به واسطه بکارگیری قابلیتهای بازاریابی دراین قبیل فروشگاهها است. روش تحقیق ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه این تحقیق میان مدیران فروشگاهای زنجیره ای کشور توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از70% برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. از روش های آماری مدل های معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هزینه گرایی و مشتری مداری بر قابلیتهای بازاریابی تاثیرگذار هستند و همچنین نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در ارتباط با تاثیر رقیب مداری و گرابش به نوآوری بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت ولی نتایج نشان دادند که رقیب مداری و گرایش به نوآوری بر قابلیتهای بازاریابی تاثیری ندارند. همچنین فرضیه مربوط به تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ قابلتیهای بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040264,
author = {مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا and باغیشنی, مریم},
title = {بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای کشور},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ قابلتیهای بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای کشور
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%A باغیشنی, مریم
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]