جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (118-140)

عنوان : ( ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا شمس‌الدینی , علی اکبر تقی لو , ابوالفضل زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پایداری اقتصادی زمانی به اهداف خود دست می یابد که این فرایند در قالب چارچوبی نظام مند و جامع صورت گرفته و با ارائه ابزار و شاخص های هدفمند همراه باشددر پژوهش حاضر، ضمن مرور اجمالی بر اهمیت پایداری اقتصادی و سنجش و ارزیابی آن و چارچوب های ارائه شده برای انتخاب شاخص در این راستا با انتخاب ابزاری مناسب به ارزیابی پایداری اقتصادی در بخش جعفرآباد شهرستان قم اقدام شده است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 385 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آنتروپی شانون و تحلیل چند معیاره تخصیص خطی انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از بین 20 روستای مورد مطالعه، روستاهای قزل آباد، صید آباد و علی آباد انقلاب دارای اقتصاد پایدار و روستاهای کریم آباد، طغرود و دولت آباد در سطوح پایین پایداری اقتصادی قرار دارند. در میان شاخص های مورد نظر، تنوع زمین های کشاورزی(دیمی و آبی)، دخالت دلالان در خرید و فروش محصولات، میزان پس انداز در فعالیت های کشاورزی، فروش محصولات از طریق اتحادیه های کشاورزی، تعداد قطعات زمین های کشاورزی، رضایت از قیمت گذاری محصولات کشاورزی و… از میانگین پایداری پایین و شاخص های استفاده از دانش بومی در فعالیت های کشاورزی، سرمایه گذاری در کارهای تولیدی، ارزش زمین های کشاورزی و استفاده از وام و تسهیلات بانکی از سطح پایداری بالاتری برخوردار بوده اند.

کلمات کلیدی

, پایداری اقتصادی, ارزیابی, تصمیم گیری چند معیاره, تخصیص خطی, بخش جعفرآباد شهرستان قم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040266,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and رضا شمس‌الدینی and علی اکبر تقی لو and زارعی, ابوالفضل},
title = {ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم)},
journal = {جغرافیا و مطالعات محیطی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7845},
pages = {118--140},
numpages = {22},
keywords = {پایداری اقتصادی، ارزیابی، تصمیم گیری چند معیاره، تخصیص خطی، بخش جعفرآباد شهرستان قم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفر آباد، شهرستان قم)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A رضا شمس‌الدینی
%A علی اکبر تقی لو
%A زارعی, ابوالفضل
%J جغرافیا و مطالعات محیطی
%@ 2008-7845
%D 2013

[Download]