تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-3) , صفحات (33-44)

عنوان : ( بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران )

نویسندگان: نسرین کیوانفر , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقاول معمولی (Phasianus colchicus، Linnaeus، 1758) گونه بومی ناحیه جغرافیایی اروپا-آسیاست. زیرگونه قرقاول بال نقره ای (P. c. principalis) در ترکمنستان و شمال افغانستان تا اراضی مجاور رودخانه هریرود در شمال شرق ایران حضور دارد. پژوهش حاضر، نخستین تلاش در جهت تعیین دامنه پراکنش و میزان تراکم جمعیت های قرقاول بال نقره ای و شناخت زیست شناسی زادآوری آن در شمال شرق ایران است. به منظور مطالعه تراکم و پراکنش قرقاول بال نقره ای در دو شهرستان سرخس و درگز، 36 ایستگاه تعیین شد. بررسی رفتار زادآوری این زیرگونه شامل فرآیند تخم گذاری، تفریخ و تغذیه جوجه ها، با نصب دوربین و انجام فیلم برداری در 10 ایستگاه که در آن 14 آشیانه فعال پیدا شد، انجام گردید. بر اساس این مطالعه، شکل آشیانه ساده، تاریخ آغاز جوجه آوری در 5±21 فروردین ماه، خروج جوجه ها از تخم در 5±18 اردیبهشت ماه و میزان مشارکت والد نر در پرورش جوجه ها اندک است. طول دوره تفریخ تخم ها در طبیعت 1±24 روز است. مقایسه ریخت سنجی تخم ها (طول و عرض)، ابعاد آشیانه و تعداد تخم در آشیانه به تفکیک در 10 ایستگاه، بیانگر اختلاف معنی دار در جمعیت های مورد مطالعه است (P<0.05، ANOVA)؛ به طوری که تحلیل ممیزی و دارنگاره حاصل از صفات ریخت سنجی تخم ها، جدایی جمعیت ها را تایید می کند. علاوه بر این، مقایسه ریخت سنجی تخم ها نشان دهنده تفاوت معنی دار طول تخم در حالت اسارت نسبت به طبیعت است (P<0.05)

کلمات کلیدی

, پراکنش, تراکم و زیست‌شناسی, زادآوری قرقاول بال نقره‌ایPhasianus colchicus principalis, Sclater, 1885), شمال‌شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040268,
author = {کیوانفر, نسرین and علی آبادیان, منصور},
title = {بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2014},
volume = {5},
number = {17},
month = {March},
issn = {2008-8906},
pages = {33--44},
numpages = {11},
keywords = {پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی، زادآوری قرقاول بال نقره‌ایPhasianus colchicus principalis; Sclater; 1885)،شمال‌شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران
%A کیوانفر, نسرین
%A علی آبادیان, منصور
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2014

[Download]