پژوهشنامه حقوق اسلامی, دوره (15), شماره (40), سال (2015-1) , صفحات (29-54)

عنوان : ( خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , سید محمدجواد رزمی , سیدجعفر حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران

کلمات کلیدی

خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040277,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and رزمی, سید محمدجواد and حسینی, سیدجعفر},
title = {خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران},
journal = {پژوهشنامه حقوق اسلامی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {40},
month = {January},
issn = {2251-9858},
pages = {29--54},
numpages = {25},
keywords = {خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A رزمی, سید محمدجواد
%A حسینی, سیدجعفر
%J پژوهشنامه حقوق اسلامی
%@ 2251-9858
%D 2015

[Download]