اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی , 2013-12-11

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) )

نویسندگان: علی قاسمی , حسین محمدزاده , مرتضی رزم آرا فرزقی , اسحاق نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه بخشی از واحد های افیولیتی شمال غرب تربت حیدریه می باشد. نمونه برداری از 2 قنات، 3 رود و از مخزن سد گلبو صورت گرفت. نتایج اندازه گیری غلظت کروم و آنیون ها و کاتیون ها توسط کوره گرافیتی و IC نشان داد که میانگین غلظت کروم در منابع آب نمونه برداری شده ppb2/38 و غلظت یون های Mg2+،Na+، Cl-، SO42-، HCO3- و Cr بیشتر از حد استاندارد WHO است. میانگین غلظت EC، TDS و pH به ترتیبμs/cm 1978، mg/l 1259 و 5/8 می باشد. با رسم نمودار Piper مشخص گردید دو نمونه دارای رخساره Na-Cl و سایر نمونه ها شاملCa-SO4 ، Mg-Cl،Na-HCO3 ، Mg-HCO3می باشند. به دلیل غنی بودن افیولیت های منطقه (بویژه سنگ های سرپانتینیتی و اولترامافیکی) از کانی های اسپینل کروم دار، این سنگ ها، منبع اصلی تغذیه کننده Cr در آب های زیرزمینی منطقه محسوب می شوند. عمده فرآیند موثر بر هیدروشیمی آب های منطقه، هوازدگی سنگ های فرومنیزین در کمپلکس افیولیتی است که خود علت میزان بالای کلر، منیزیم، کلسیم، بی کربنات و نیز بالا بودن pH، EC و TDS در آب های منطقه می باشد. وفور اکسی - هیدروکسید های آهن و اکسید های منگنز (به عنوان پذیرنده های الکترونی) در اغلب مناطق مورد مطالعه، موجب اکسیدشدن کروم (III) به (VI) در حد قابل توجهی شده است. کروم (III) تنها در نواحی تمرکز بالایی دارد که مقدار اکسیژن محلول کمتر از1 mg/l و pH در حد خنثی باشد در حالی که در منطقه افیولیتی مورد مورد مطالعهpH>7.9 و مقدارDO>7.67 mg/l است، بنابراین با توجه به مقادیرDO، Eh و pH قلیایی منابع آب نمونه برداری شده، کروم موجود در منابع آب منطقه می بایستی حاوی مقادیر قابل توجهی از نوع کروم (VI) و به فرم کرومات (CrO42-) باشد.

کلمات کلیدی

, کروم, هیدروژئوشیمی, افیولیت, کته تلخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040282,
author = {قاسمی, علی and محمدزاده, حسین and رزم آرا فرزقی, مرتضی and اسحاق نظری},
title = {بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی)},
booktitle = {اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کروم، هیدروژئوشیمی، افیولیت، کته تلخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی)
%A قاسمی, علی
%A محمدزاده, حسین
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A اسحاق نظری
%J اولین همایش سراسری محیط زیست انرزی و پدافند زیستی
%D 2013

[Download]