سی و دومین گرد همایی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده )

نویسندگان: غلامرضا نازپرورصوفیانی , مرتضی رزم آرا فرزقی , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاکتور های ظرفیت جذب، pH ، ظرفیت تبادل یونی و ترکیبات کانی شناسی و ساختاری در امکان سنجی مقدار قابلیت حذف آفلاتوکسین توسط رسهای پیلارد تعدیل شده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مونتموریلونیت فاز غالب در کانی ها تشخیص داده شد. کوارتز، پلاژیوکلاز و آلکالی فلدسپات به عنوان کانی های فرعی نیز حضور دارند. در این آزمایش از دو نمونه بنتونیت تولیدی در داخل کشور با نام F و G و یک نمونه تجاری وارداتی بانام M بودند. نمونه های جاذب بنتونیتی به لحاظ ظرفیت جذب AFB1 درشرایط برون تنی و براساس معادلات جذب ایزوترم لانگمویر ،ارزیابی شدند، نتایج نمونه های آزمایشی M،GوF بترتیب 386/0 و 315/0 و 205/0 مول AFB1 در کیلوگرم جاذب،نشان داد. این مطالعه ثابت نمود که رسهای تعدیل شده (در مقایسه با مونتموریلونیت معمولی) قابلیت توانایی کاهش یا حذف سمیت آفلاتوکسین بیشتری را دارند. به نظر می رسد در صورتی که مونتموریلونیت توسط کاتیون هایی همچون Cu، Fe و Zn پیلارد گردد و یا اینکه توسط سورفاکتانت ها عمل آوری گردد، این قابلیت حذف، به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین, رسهای پیلارد تعدیل شده, رسهای فعال شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040285,
author = {نازپرورصوفیانی, غلامرضا and رزم آرا فرزقی, مرتضی and کرمانشاهی, حسن},
title = {امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده},
booktitle = {سی و دومین گرد همایی علوم زمین},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {آفلاتوکسین، رسهای پیلارد تعدیل شده، رسهای فعال شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده
%A نازپرورصوفیانی, غلامرضا
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A کرمانشاهی, حسن
%J سی و دومین گرد همایی علوم زمین
%D 2014

[Download]