برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (17), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (145-172)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز )

نویسندگان: هادی علیزاده , محمدعلی فیروزی , محمد اجزاء شکوهی , سیده نرگس نقیبی رکنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، سنجش وضعیت شاخص های پایداری در حوزة صنعت توریسم در شهر اهواز است. این هدف از طریق تشخیص میزان اولویت کاربست شاخص ها، میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم شاخص های پژوهش در پایداری صنعت توریسم و میزان پیش بینی پایداری در حوزة صنعت توریسم در شهر اهواز به وسیلة شاخص های منتخب بررسی شده است. به همین منظور، شاخص ها در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اکولوژیکی و تکنولوژیکی در قالب سی متغیر دسته بندی شده و ازدیدگاه شهروندان اهوازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش ازلحاظ هدف گذاری، مطالعه ای کاربردی و ازلحاظ روش شناسی، توصیفی- تحلیلی است که در آن از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعة نمونه 384 نفر از شهروندان اهواز هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفیِ ساده انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و متناسب با اهداف پژوهش، از آزمون های آماری T، برازش رگرسیونیو مدل تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازدیدگاه شهروندان اهواز، شاخص های تکنولوژیکی با توجه به میزان اختلاف از میانگین پایین 06002/0- نسبت به میانگین مبنا در آزمون Tدارای وضعیت نامناسب هستند و درنتیجه، اولویت بیشتری برای بسترسازی و بهبود شرایط دارند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برازش رگرسیونی در بین شاخص های برگزیدة پژوهش و با توجه به میزان معنا داری به دست آمده، شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی رابطة مستقیم با پایداری صنعت توریسم دارند؛ ضمن اینکه پیش بینی شرایط پایداری در حوزة صنعت توریسم با توجه به شاخص های پژوهش در مدل تحلیل تشخیص نشان می دهد شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 418/0 بهتر می توانند شرایط پایداری در حوزة صنعت توریسم در شهر اهواز را پیش بینی کنند.

کلمات کلیدی

• اهواز • پایداری • صنعت توریسم • تحلیل تشخیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040287,
author = {هادی علیزاده and محمدعلی فیروزی and اجزاء شکوهی, محمد and نقیبی رکنی, سیده نرگس},
title = {سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2013},
volume = {17},
number = {2},
month = {September},
issn = {1605-9689},
pages = {145--172},
numpages = {27},
keywords = {• اهواز • پایداری • صنعت توریسم • تحلیل تشخیص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز
%A هادی علیزاده
%A محمدعلی فیروزی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A نقیبی رکنی, سیده نرگس
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2013

[Download]