پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (89-110)

عنوان : ( تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران )

نویسندگان: سمانه امینی مشهدی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی با نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که تربیت ارزشی، جزء ذاتی تعلیم و تربیت محسوب شده و تربیت در قالب هر رویکردی باشد بر پایه استدلال و آزادی عمل به دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از ارزش‌ها را منتقل می‌کند. همچنین، نتایج حاکی از خلأ وجودی جایگاه رویکردهای عمده ارزشی به‌خصوص تربیت اخلاقی در سند ملی آموزش و پرورش می باشد و نظام آموزش و پرورش ایران به منظور تحول ارزشی نیازمند آن است که به همان میزان که به تربیت دینی توجه دارد، به تربیت اخلاقی نیز به عنوان رویکردی مهم در قلمرو تربیت ارزشی توجه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تربیت ارزشی, تربیت منشی, تربیت مملو از ارزش‌ها, بی‌طرفی در ارزش‌ها, نظام آموزش و پرورش ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040290,
author = {امینی مشهدی, سمانه and غفاری, ابوالفضل},
title = {تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {تربیت ارزشی، تربیت منشی، تربیت مملو از ارزش‌ها، بی‌طرفی در ارزش‌ها، نظام آموزش و پرورش ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران
%A امینی مشهدی, سمانه
%A غفاری, ابوالفضل
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2014

[Download]